Goldsboro Ballet Board

2017 - 2018


President
Melanie Harper
president@goldsboroballet.com
Vice President
Virginia Taricani
vicepresident@goldsboroballet.com
Secretary
Jennifer Hughs
secretary@goldsboroballet.com
Corresponding Secretary
Ashley Schoonover
csecretary@goldsboroballet.com
Treasurer
Craig Franklin
treasurer@goldsboroballet.com